Vårdnadstvister

Om vårdnadstvister

Beslut/domar som rör ett barn efter föräldrarnas separation ska alltid bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet. Det gäller vid alla frågor som rör barn, dvs vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad om barn innebär rätten att bestämma över barnets juridiska angelägenheter, såsom barnets sjukvård, skolval, folkbokföring, pass m.m. Om föräldrarna har fortsatt gemensam vårdnad om barnet kan barnet antingen bo växelvis hos båda sina föräldrar eller hos en av föräldrarna huvudsakligen. Om barnet bor växelvist krävs bl.a. att föräldrarna har ett särskilt gott samarbete med varandra och att det finns en flexibilitet utifrån barnets behov. Om barnet bor hos en förälder har barnet rätt till ett umgänge med den andre föräldern. 

Viktigt att påpeka är att det är barnet som har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar om det utgör barnets bästa. En förälder har inte en motsvarande rätt till sitt barn. 

Om du som förälder vill ändra något som rör ditt barn eller om den andre föräldern vill det är du välkommen att vända dig till Advokatfirman Nodby för juridisk rådgivning och biträde.

Det behöver inte alltid gå så långt att det uppstår en sk. vårdnadstvist vid domstol. Ibland kan vi hjälpa till med förhandling och medling för att på så sätt komma fram till en lösning. Om överenskommelse träffas med den andre föräldern finns det möjlighet att skriva ett avtal om det som man har kommit överens om. För att det avtalet ska bli juridiskt verkställbart krävs att avtalet godkänns av socialnämnden i er hemkommun. Kan överenskommelse ej träffas med den andre föräldern återstår att väcka talan vid domstol vilket sker genom att en ansökan om stämning ges in till tingsrätten. 

Stämningsansökan

I en stämningsansökan redogör vi på uppdrag av dig för vad du vill att tingsrätten ska förordna om och skälen för det dvs dina yrkanden, de rättsliga grunderna för yrkandena samt relevanta omständigheter i sak som stödjer din talan. Efter att tingsrätten har mottagit din ansökan om stämning kommer de att förelägga den andre föräldern att svara på din begäran och be denne att inkomma med ett sk. svaromål till tingsrätten. Den andre föräldern har möjlighet i svaromålet att framföra egna yrkanden och målet kommer därefter att behandla både dina och den andre förälderns yrkanden. I mål om vårdnad, boende och umgänge har domstolarna en egen utredningsskyldighet vilket innebär att de inhämtar information från familjerätten, som är en del av socialtjänsten i er hemkommun. Familjerätten kommer även att kalla dig och den andre föräldern till ett möte för att närmare belysa vad målet handlar om. Familjerätten kan senare under målets handläggning få uppdrag av domstolen, efter inhämtande av föräldrarnas samtycke, att anordna samarbetssamtal med föräldrarna i syfte att undvika fortsatt tvist och i och försök att hitta en överenskommelse. Det finns även möjlighet att hitta en överenskommelse via en medlare som utses av rätten. Om överenskommelse ej träffas genom samarbetssamtal eller medling kan familjerätten få i uppdrag att genomföra en oberoende utredning som senare kan utgöra ett underlag för tingsrättens analys och bedömning. I utredningen ger familjerätten  domstolen ett förslag på hur domstolen ska döma i målet. Om föräldrarna/parterna inte kommer överens under målets handläggning antingen med hjälp av ombud, familjerätten, medlare eller med hjälp av rätten så avgörs målet slutligt vid en huvudförhandling. 

Under hela processen från början till slut får du hos Advokatfirman Nodby hjälp av en specialiserad advokat. Du får räkna med att en domstolstvist om vårdnad, boende och umgänge pågår minst ett år. Huvudregeln är vidare att vardera förälder/part står sin egen rättegångskostnad oavsett hur utgången i målet blir.

Kontakta oss på Advokatfirman Nodby så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt/dina barn. Välkommen!